Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op raemakersbedrijfsadvies.nl, hierna te noemen “de website”.

In deze Privacyverklaring legt Raemakers Bedrijfsadvies uit hoe de via de website verzamelde gegevens van bezoekers worden beschermd.
Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd. Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met Raemakers Bedrijfsadvies.

Gegevensverzameling
Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de website. De website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Ook mag Raemakers Bedrijfsadvies verstrekte inhoud bewaren en onderhouden.

Logboekgegevens, cookies en webbakens
De website verzamelt standaard internetlogboekgegevens, zoals uw IP-adres, type browser en taal, toegangstijdstip en verwijzende websiteadressen. Om te zorgen voor een goed beheer van deze website en een zo makkelijk mogelijke navigatie kan Raemakers Bedrijfsadvies of een van de serviceproviders gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen) of webbakens (elektronische afbeeldingen waardoor de website kan tellen hoeveel bezoekers een specifieke pagina hebben bezocht en toegang tot bepaalde cookies kan krijgen) voor het verzamelen van totaalgegevens. Aanvullende gegevens over cookies en andere volgtechnologieën en hoe u daar zeggenschap over houdt, staat vermeld in de mededeling over cookies.

Gebruik van gegevens

Het kan zo zijn dat u persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijv. om informatie op te vragen of een nieuwsbrief te ontvangen. In die gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en om deze website en aanverwante aan u geleverde diensten aan uw wensen aan te passen en te verbeteren. Ook kan Raemakers Bedrijfsadvies uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen.
Uw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van Raemakers Bedrijfsadvies en die van de gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.
U mag te allen tijde verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via deze website door u verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt.

Bekendmaking gegevens aan derden
Raemakers Bedrijfsadvies kan uw persoonsgegevens aan andere entiteiten verstrekken zodat u informatie ontvangt die voor u van belang kan zijn en om markt- of ander onderzoek te verrichten. Persoonsgegevens mogen ook aan andere entiteiten worden verstrekt om daarmee aan uw verzoeken (om inlichtingen) te voldoen, als onderdeel van een bedrijfstransactie of wanneer die partijen informatie namens Raemakers Bedrijfsadvies verwerken.
Alhoewel het mogelijk is dat informatie die betrekking heeft op bezoekers wordt verstrekt aan service providers die informatie van Raemakers Bedrijfsadvies verwerken, is het niet gebruikelijk dat deze informatie wordt gedeeld met derde partijen ten behoeve van secundaire of niet gerelateerde doeleinden tenzij ze op andere wijze bij de verzameling openbaar zijn gemaakt.
Het is echter mogelijk dat persoonsgegevens grensoverschrijdend worden verzonden aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven. Het voorgaande houdt tevens in dat er overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt aan landen of regio’s zonder wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de bescherming die de bezoeker van de website in zijn land van oorsprong geniet.
Door via deze website informatie te verstrekken gaat u akkoord met bekendmakingen zoals hiervoor omschreven.

Blogs en andere sociale media
Deze website kan ruimte bieden aan diverse blogs en andere sociale-mediatoepassingen of diensten waarmee u inhoud met andere gebruikers kunt delen. Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan een sociale-mediatoepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover heeft Raemakers Bedrijfsadvies weinig of geen enkele zeggenschap. Raemakers Bedrijfsadvies is dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan sociale-mediatoepassingen.
Inzage in gegevens

Indien u uw rechten wil uitoefenen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) en bijvoorbeeld gegevens wil inzien, actualiseren of afmelden voor mededelingen dan kunt u contact op te nemen met Raemakers Bedrijfsadvies. In alle gevallen worden verzoeken om inzage, afmelding of wijziging van gegevens behandeld op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging van informatie
Raemakers Bedrijfsadvies heeft technologie van een commerciële standaard ter bescherming van alle door bezoekers via deze website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

Wijzigingen in de Privacyverklaring
Raemakers Bedrijfsadvies kan deze Privacyverklaring naar eigen inzicht van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer veranderingen worden aangebracht wordt ook de hierboven vermelde datum van herziening aangepast. De aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening.

Bescherming van privacy van kinderen
De website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 13 of jonger. Het is geen beleid om opzettelijk informatie over personen van 13 of jonger te verzamelen of te bewaren.

Vragen van bezoekers
Mocht u vragen hebben over uw privacy bij het gebruik van deze website, laat dit dan weten via het contactformulier of een e-mail aan Raemakers Bedrijfsadvies.